Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików.  
OK

Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem.

Warunki dostawy

Warunki Dostawy - Warunki ogólne dotyczące dostawy produktów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych Orgalime S 2012

Bruksela, marzec 2012

Tłumaczenie z języka angielskiego
Prawnie obowiązująca jest wersja w języku angielskim.

 

WSTĘP

1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie, gdy strony uzgodnią tak na piśmie lub w inny sposób. Wszelkie zmiany lub odstępstwa wymagają formy pisemnej.

 

DEFINICJE

2. Dla niniejszych Ogólnych Warunków przyjmuje się następujące definicje:

 

INFORMACJA O URZĄDZENIU

3. Wszelkie informacje i dane zawarte w dokumentacji ogólnej Urządzenia i cennikach będą obowiązywać jedynie w zakresie określonym w Umowie i jeśli zawarte zostały w formie pisemnej.

 

RYSUNKI I INFORMACJE TECHNICZNE

4. Wszelkie rysunki i dokumenty techniczne dotyczące Urządzenia lub jego produkcji przekazywane drugiej stronie przez stronę, zarówno przed jak i po podpisaniu Umowy, pozostają własnością strony dostarczającej.

Rysunki, dokumenty techniczne lub inne informacje uzyskane przez jedną ze stron, nie będą wykorzystywane bez zgody drugiej strony w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego zostały dostarczone. Bez zgody strony dostarczającej nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób ani kopiowane, reprodukowane, przekazywane lub udostępniane osobom trzecim.

 

5. Dostawca dostarczy, najpóźniej w dniu dostawy, bezpłatnie, informacje i rysunki konieczne, aby Nabywca mógł zainstalować, odebrać, eksploatować i konserwować Urządzenie. Informacje i rysunki, o których mowa w poprzednim zdaniu, zostaną dostarczone w uprzednio uzgodnionej liczbie egzemplarzy lub przynajmniej po jednej kopii każdego dokumentu. Dostawca nie ma obowiązku dostarczenia rysunków dotyczących technologii produkcji Urządzenia lub części zapasowych.

 

BADANIA ZDAWCZO-ODBIORCZE

6. Badania zdawczo-odbiorcze przewidziane w Umowie, o ile nie postanowiono inaczej, zostaną przeprowadzone w zakładzie producenta w godzinach pracy.
Jeśli w Umowie nie określono wymagań technicznych, badania zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólną praktyką stosowaną w danej branży w kraju producenta.

 

7. Dostawca powiadomi Nabywcę na piśmie o badaniach zdawczo-odbiorczych odpowiednio wcześniej, aby umożliwić Nabywcy udział w nich. W przypadku nieobecności przedstawiciela Nabywcy podczas badań, protokół z badań zostanie przesłany Nabywcy i przez niego zaakceptowany jako odpowiadający rzeczywistości.

 

8. W przypadku gdy badania zdawczo-odbiorcze wykażą, że Urządzenie nie odpowiada warunkom określonym w Umowie, Dostawca niezwłocznie usunie wszelkie wady, tak aby Urządzenie spełniało warunki określone w Umowie. Na żądanie Nabywcy przeprowadzone zostaną nowe badania, chyba że wada jest nieznaczna.

 

9. Dostawca ponosi wszelkie koszty badań zdawczo-odbiorczych przeprowadzonych u producenta, zaś Nabywca ponosi koszty podróży i diet swych przedstawicieli w związku z badaniami.

 

DOSTAWA. PRZENIESIENIE RYZYKA

10. Warunki handlowe będą interpretowane zgodnie z formułami INCOTERMS® obowiązującymi w chwili zawierania Umowy.
O ile umowa nie stanowi inaczej, dostawa będzie realizowana według formuły Franco przewoźnik (FCA) na miejsce wskazane przez Dostawcę.
Jeśli, w przypadku dostawy FCA, Dostawca – na żądanie Nabywcy – wyśle Urządzenie do miejsca przeznaczenia, przejście ryzyka następuje z chwilą, gdy Urządzenie zostaje przekazane pierwszemu przewoźnikowi.
O ile nie postanowiono inaczej, nie jest dozwolona częściowa dostawa.

 

TERMIN DOSTAWY. ZWŁOKA W DOSTAWIE

11. Jeśli strony nie uzgodniły daty dostawy, ale termin, w którym dostawa zostanie zrealizowana, termin ten zaczyna bieg z chwilą zawarcia Umowy oraz po zrealizowaniu przez Nabywcę wszystkich warunków wstępnych, takich jak wymagane formalności, dokonanie płatności związanych z zawarciem Umowy, udzielenie gwarancji.  

12. Jeśli Dostawca przewiduje, że nie będzie mógł dostarczyć Urządzenia na czas, powinien bezzwłocznie powiadomić o tym Nabywcę na piśmie, podając przyczynę oraz, jeśli to możliwe, spodziewany termin dostawy.

 

W razie braku takiego powiadomienia, Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu wszelkich dodatkowych kosztów, jakie poniósł, a których mógł uniknąć, gdyby otrzymał takie powiadomienie.

 

13. Jeśli zwłoka w dostawie jest następstwem okoliczności, o których mowa w pkt 41 lub działania lub zaniechania ze strony Nabywcy, w tym wstrzymania wykonywania obowiązków, zgodnie z treścią pkt 21 i pkt 44 lub innych okoliczności, za które odpowiada Nabywca, Dostawca będzie mieć prawo do przedłużenia terminu dostawy o odpowiedni czas, niezbędny w świetle zaistniałych okoliczności. Niniejsze postanowienie będzie mieć zastosowanie bez względu na to czy przyczyna zwłoki zaistniała przed czy po upływie uzgodnionego terminu dostawy.  

14. Jeśli Urządzenie nie zostało dostarczone na czas, Nabywcy będzie przysługiwać odszkodowanie od dnia, w którym dostawa powinna była mieć miejsce.
Odszkodowanie będzie naliczane w wysokości 0,5% ceny zakupu za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć 7,5% ceny zakupu.

W razie, gdy zwłoka dotyczy jedynie części Urządzeń, wysokość odszkodowania oblicza się od takiej części ceny zakupu, jaka odpowiada tej części Urządzeń, która w wyniku zwłoki nie może być użyta zgodnie z intencjami stron.

 

Odszkodowanie stanie się należne na pisemne żądanie Nabywcy, z tym że nie przed zrealizowaniem dostawy lub rozwiązaniem Umowy zgodnie z treścią pkt 15.
Nabywca traci prawo do odszkodowania, jeśli nie złoży reklamacji na piśmie w okresie sześciu miesięcy od terminu, w jakim dostawa powinna była mieć miejsce.

 

15. W przypadku gdy zwłoka w dostawie uprawnia Nabywcę do żądania maksymalnej kwoty odszkodowania zgodnie z treścią pkt 14 i jeżeli Urządzenie nie zostało nadal dostarczone, Nabywca może zażądać Na Piśmie realizacji dostawy w ostatecznym i rozsądnym terminie, nie krótszym jednak niż tydzień.

Jeśli Dostawca nie zrealizuje dostawy w ostatecznym terminie, a brak dostawy nie wynika z okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Nabywcy, Nabywca może rozwiązać Umowę Za Pisemnym wypowiedzeniem przekazanym Dostawcy, w zakresie dotyczącym danej części Urządzenia, jaka w wyniku niezrealizowania dostawy przez Dostawcę nie może być użyta zgodnie z intencją stron.

W razie rozwiązania Umowy przez Nabywcę, Nabywcy przysługuje zadośćuczynienie z tytułu strat, jakie ponosi w następstwie zwłoki Dostawcy, włączając straty wynikowe i pośrednie'. Całkowita wysokość zadośćuczynienia wraz z odszkodowaniem, o którym mowa w pkt 14, nie może przekroczyć 15% części ceny kupna, odnoszącej się do tej części Urządzenia, w stosunku do której została rozwiązana Umowa.

Nabywca może rozwiązać Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia przekazanego Dostawcy, jeśli okoliczności wskazują, iż nastąpi zwłoka w dostawie, która zgodnie z postanowieniem w pkt 14 daje Nabywcy prawo do żądania odszkodowania w maksymalnej wysokości. W przypadku rozwiązania umowy z rzeczonego powodu, Nabywcy przysługuje maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienie, zgodnie z treścią trzeciego paragrafu pkt 15. 

 

16. Odszkodowanie, o którym mowa w pkt 14 oraz rozwiązanie Umowy, o którym mowa w pkt 15, będą stanowić jedyne dostępne środki obrony prawnej, jakie przysługują Nabywcy w przypadku zwłoki w dostawie ze strony Dostawcy. Wszelkie inne roszczenia wobec Dostawcy z tytułu zwłoki w dostawie są wykluczone, z wyjątkiem sytuacji, gdy Dostawca dopuścił się Rażącego zaniedbania.

 

17. Jeśli Nabywca przewiduje, że nie będzie mógł odebrać Urządzenia w terminie przewidzianym dla dostawy, niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę Na Piśmie, podając przyczynę i jeśli to możliwe, termin, w którym będzie mógł odebrać dostawę.

Jeśli Nabywca nie odbierze dostawy w terminie przewidzianym dla dostawy, zapłaci odpowiednią część ceny zakupu z tytułu dostawy, tak jak gdyby dostawa miała miejsce w czasie przewidzianym dla dostawy. Dostawca przechowa Urządzenie na odpowiedzialność i koszt Nabywcy, a także - jeśli zażąda tego Nabywca - ubezpieczy Urządzenie na koszt Nabywcy. 

 

18. Jeśli odmowa odbioru dostawy przez Nabywcę nie jest spowodowana okolicznościami, o których mowa w pkt 41, Dostawca może żądać Na Piśmie od Nabywcy odbioru dostawy w innym terminie, który uznaje się za ostateczny.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu, którego przyczyna nie leży po stornie Dostawcy, Nabywca odmówi odbioru dostawy w tym terminie, Dostawca może rozwiązać Umowę w części lub całości Za Pisemnym wypowiedzeniem. Dostawcy przysługuje wówczas zadośćuczynienie za straty, łącznie ze stratami dalszymi i pośrednimi, jakie ponosi w związku z niewypełnieniem zobowiązań przez Nabywcę. Wysokość zadośćuczynienia nie może przewyższyć części ceny kupna, odnoszącej się do tej części Urządzenia, w stosunku do której Umowa została rozwiązana.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

19. Termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury.

O ile nie postanowiono inaczej, 1/3 ceny zakupu zostanie uregulowana z chwilą zawarcia Umowy, 1/3 z chwilą powiadomienia Nabywcy przez Dostawcę, że Urządzenie lub jego główna część są przygotowane do dostawy. Pozostała część zapłaty nastąpi z chwilą dostarczenia całego Urządzenia. 

 

20. Niezależnie od sposobu płatności, zapłatę uważa się za dokonaną w momencie nieodwołalnego zapisania należnej kwoty na dobro rachunku Dostawcy. 

 

21. W przypadku, gdy Nabywca nie dokonał płatności w wymaganym terminie, Dostawca może naliczyć karne odsetki od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić oraz ma prawo do zadośćuczynienia za koszty za odzyskiwanie należności. Wysokość odsetek zostanie uzgodniona miedzy stronami lub będzie równa 8 punktów procentowych od głównej stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Zadośćuczynienie za koszty za odzyskanie należności będzie wynosić 1 procent kwoty, za którą przysługują odsetki za opóźnioną płatność.

W przypadku zwłoki w płatności lub w przypadku, gdy Nabywca nie dostarczy zabezpieczenia w przewidzianym terminie, Dostawca może, za uprzednim Pisemnym Powiadomieniem Nabywcy wstrzymać realizację Umowy do czasu otrzymania zapłaty, lub w uzasadnionych przypadkach, do czasu dostarczenia przez Nabywcę ustalonego zabezpieczenia.

Jeśli Nabywca nie dokona zapłaty w okresie trzech miesięcy, Dostawca może rozwiązać Umowę za Pisemnym wypowiedzeniem i zażądać zadośćuczynienia z tytułu ponoszonych strat, dodatkowo w stosunku do odsetek i zadośćuczynienia za koszty za odzyskanie należności na mocy niniejszego postanowienia. Rzeczone zadośćuczynienie nie może przekroczyć ceny zakupu.

 

ZACHOWANIE TYTUŁU

22. Urządzenie pozostaje własnością Dostawcy do czasu, gdy Nabywca dokona całej zapłaty, w zakresie, w jakim zachowanie tytułu własności jest ważne w świetle przepisów prawnych mających odpowiednie zastosowanie.

Na żądanie Dostawcy, Nabywca pomoże w podjęciu niezbędnych kroków celem zabezpieczenia tytułu Dostawcy do Urządzenia.

Zachowanie tytułu własności nie narusza przejścia ryzyka, o którym mowa w pkt 10.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

23. Zgodnie z postanowieniami pkt 24-39, Dostawca usunie każdą wadę lub niezgodność (dalej zwane „wadami"), wynikającą z błędów projektowania, materiałowych lub wykonawstwa. 

 

24. Dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady wynikłe z zastosowania materiałów dostarczonych przez Nabywcę oraz projektów określonych przez Nabywcę. 

 

25. Dostawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie za wady powstałe w warunkach działania określonych w Umowie oraz na skutek prawidłowego używania Urządzenia. 

 

26. Dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady powstałe na skutek okoliczności powstałych po przeniesieniu ryzyka na Nabywcę, na przykład wady na skutek niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego serwisowania przez Nabywcę, lub na sutek zmian wprowadzanych bez zgody Dostawcy Na Piśmie. Nabywca nie będzie ponosić odpowiedzialności za normalne zużycie i pogorszenie stanu. 

 

27. Odpowiedzialność Dostawcy będzie ograniczona do wad, które wystąpią w okresie jednego roku od dostawy. Jeśli eksploatacja Urządzenia przekracza uzgodniony zakres, okres ten zostanie odpowiednio skrócony. 

 

28. W przypadku naprawy lub wymiany wadliwej części Urządzenia, Dostawca odpowiada za wady w części naprawionej lub wymienionej na tych samych zasadach i warunkach, jakie mają zastosowanie do oryginalnego Urządzenia, tzn. w okresie jednego roku. Dla pozostałych części Urządzenia okres, o którym mowa w pkt 27 zostanie wydłużony wyłącznie o czas równy okresowi i do zakresu w jakim Urządzenie nie mogło być eksploatowane z powodu wady. 

 

29. Nabywca niezwłocznie powiadomi Dostawcę Na Piśmie o każdej awarii. Powiadomienie należy przekazać najpóźniej w terminie dwóch tygodni od upływu okresu, o jakim mowa w pkt 27 lub w wydłużonym okresie na mocy punktu 28, w przypadkach gdy mają one zastosowanie.

Powiadomienie powinno zawierać opis wady.

Jeśli Nabywca nie powiadomi Dostawcy Na Piśmie o awarii w terminie podanym powyżej, straci prawo do naprawy.

Jeśli awaria może spowodować szkody, Nabywca natychmiast powiadomi o tym Dostawcę Na Piśmie. W razie braku powiadomienia, Nabywca ponosi ryzyko uszkodzenia Urządzenia. Nabywca podejmie uzasadnione kroki w celu zminimalizowania uszkodzenia oraz będzie w tym celu działać zgodnie z zaleceniami Dostawcy. 

 

30. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w pkt 29, Dostawca usunie wadę bez jakiejkolwiek zwłoki na własny koszt, zgodnie z treścią pkt 23-39. Termin działań naprawczych zostanie wyznaczony w taki sposób, aby niepotrzebnie nie zakłócać działalności Nabywcy.

Naprawa nastąpi w miejscu, w którym Urządzenie jest eksploatowane, chyba że Dostawca uzna, że właściwszym działaniem będzie wysłanie Urządzenia do Nabywcy lub do miejsca wskazanego przez Nabywcę.

Jeśli usunięcie wady może nastąpić wskutek wymiany lub napraw wadliwych części oraz jeśli demontaż i wymiana części nie wymagają specjalistycznej wiedzy, Dostawca może zażądać wysłania Urządzenia do Dostawcy lub do miejsca wskazanego przez Dostawcę. W tym wypadku Dostawca wypełni swoje obowiązki dotyczące wad, dostarczając Nabywcy należycie naprawioną część lub część zamienną. 

 

31. Nabywca na własny koszt udostępni Urządzenie i zorganizuje prace serwisowe nad urządzeniem innym niż Urządzenie, w zakresie niezbędnym do usunięcia wad. 

 

32. O ile nie postanowiono inaczej, transport Urządzenia lub jego części do i od Dostawcy w związku z usuwaniem wad, za które odpowiedzialny jest Dostawca, odbywa się na ryzyko i koszt Dostawcy. Nabywca zobowiązuje się przestrzegać instrukcji Dostawcy w zakresie transportu. 

 

33. O ile nie postanowiono inaczej, Nabywca pokrywa dodatkowe koszty, jakie poniesie Dostawca w związku z usunięciem wad wynikających z umieszczenia Urządzenia w miejscu innym niż określone przy zawieraniu Umowy o dostawę realizowaną przez Dostawcę na rzecz Nabywcy lub – jeśli nie określono miejsca umieszczenia – w miejscu dostawy. 

 

34. Wadliwe części podlegające wymianie zostaną dostarczone Dostawcy i stanowią jego własność. 

 

35. Jeśli Nabywca dostarczy zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 29 i nie zostanie zidentyfikowana wada, za którą Dostawca ponosi odpowiedzialność, Dostawca będzie mieć prawo do zadośćuczynienia za koszty poniesione na skutek rzeczonego zawiadomienia. 

 

36. Jeśli Dostawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w pkt 30, Nabywca może Na Piśmie określić ostateczny uzasadniony termin realizacji zobowiązania przez Dostawcę, nie krótszy niż jeden tydzień.

Jeśli Dostawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków w podanym terminie, Nabywca może sam lub przy pomocy osób trzecich wykonać prace naprawcze na ryzyko i koszt Dostawcy.

W razie udanej naprawy przez Nabywcę lub osobę trzecią, Dostawca zwróci koszty poniesione przez Nabywcę do pełnej wysokości odpowiedzialności Dostawcy z tytułu wad. 

 

37. Jeśli Urządzenie nie zostanie naprawione w sposób, o którym mowa w pkt 36,

  1. Nabywca będzie mógł żądać obniżenia ceny zakupu stosownie do obniżonej wartości Urządzenia, z zastrzeżeniem, że w żadnym wypadku obniżka nie przekroczy 15% ceny zakupu, lub
  2. Jeżeli wada jest na tyle znaczna, że pozbawia Nabywcę korzyści z Umowy w odniesieniu do Urządzenia lub jego znacznej części, Nabywca może rozwiązać Umowę za Pisemnym wypowiedzeniem w odniesieniu do takiej części Urządzenia, jaka nie może być eksploatowana na skutek usterek w sposób zamierzony przez strony przy podejmowaniu współpracy. Nabywca będzie wówczas mieć prawo do zadośćuczynienia za swoje straty, koszty i szkody w wysokości maksymalnie 15% tej części ceny zakupu, która odpowiada części Urządzenia, w stosunku do której Umowa przestała obowiązywać. 

 

38. Niezależnie od warunków określonych w pkt 23- 37, Dostawca nie odpowiada za wady w jakiejkolwiek części Urządzenia po upływie roku od zakończenia okresu obowiązywania odpowiedzialności za wady, określonego w pkt 27 lub od zakończenia jakiegokolwiek innego okresu obowiązywania odpowiedzialności uzgodnionego przez strony. 

 

39. Z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 23-38, Dostawca nie odpowiada za wady. Postanowienie niniejsze stosuje się do wszelkich strat spowodowanych takimi wadami, w tym strat produkcyjnych, utraty zysku lub innych strat pośrednich. Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy nie ma zastosowania w przypadku, gdy był on winny Rażącego zaniedbania.

 

PRZYPISANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ URZĄDZENIE

40. Dostawca nie odpowiada za szkody majątkowe spowodowane przez Urządzenie po jego dostawie i w okresie, gdy jest ono w posiadaniu Nabywcy. Dostawca nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia wyrobów produkowanych przez Nabywcę lub wyrobów, których część stanowią urządzenia Nabywcy.

W przypadku zobowiązań Dostawcy wobec osoby trzeciej z tytułu szkody majątkowej, o której mowa w poprzednim paragrafie, Nabywca zabezpiecza i zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności.

W razie, gdy osoba trzecia zgłasza roszczenie z tytułu szkody, o której mowa w tym punkcie wobec jednej ze stron, strona ta niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Na Piśmie drugą stronę.

Dostawca i Nabywca zobowiązują się wzajemnie stawać w sądzie lub sądzie arbitrażowym rozpatrującym pozew o odszkodowanie skierowany przeciwko jednej ze stron z tytułu szkody, której domniemaną przyczyną jest Urządzenie. Odpowiedzialność Dostawcy i Nabywcy względem siebie będzie jednak rozstrzygana zgodnie z punktem 46.

Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy w pierwszym akapicie tego punktu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Dostawca jest winny Rażącego zaniedbania.

 

SIŁA WYŻSZA

41. Każda strona może wstrzymać realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie działanie jest konieczne ze względu na zaistnienie Siły wyższej, na którą składają się następujące okoliczności: strajki i inne zdarzenia, na które strona nie ma wpływu, takie jak: pożar, wojna, powszechna mobilizacja wojskowa, powstanie, rekwizycje, zamach stanu, embargo, ograniczenia w użytkowaniu energii, ograniczenia walutowe i ograniczenia w eksporcie, epidemie, katastrofy naturalne, ekstremalne zjawiska naturalne, akty terrorystyczne, wady lub opóźnienia w dostawach przez poddostawcę spowodowane przez którąkolwiek z okoliczności wymienionych w tym punkcie.

Okoliczności, o których mowa w tym punkcie, niezależnie od tego, czy pojawiły się przed czy po dacie zawarcia Umowy uprawniają do wstrzymania wykonywania Umowy tylko wtedy, gdy strony nie mogły przewidzieć ich wpływu na realizację w czasie jej zawierania.

 

42. Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Na Piśmie drugą stronę o fakcie zaistnienia i ustania takiego zdarzenia. W przypadku niedostarczenia rzeczonego zawiadomienia, druga strona będzie mieć prawo do zadośćuczynienia za dodatkowe koszty, które poniosła, a które nie zostałyby poniesione, jeśli zawiadomienie zostałoby dostarczone.

W razie gdy zdarzenie siły wyższej uniemożliwia Nabywcy wykonanie swoich obowiązków, Nabywca zrekompensuje Dostawcy koszty związane z zabezpieczeniem i ochroną Urządzenia. 

 

43. Niezależnie od tego, co wynika z treści niniejszych Ogólnych Warunków, każda strona może rozwiązać Umowę za Pisemnym wypowiedzeniem, jeśli wykonanie Umowy zostaje wstrzymane zgodnie z treścią pkt 41 na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

 

PRZEWIDYWANE NIEWYKONANIE

44. Niezależnie od innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków dotyczących wstrzymania wykonywania obowiązków, każda strona może wstrzymać wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, jeśli zaistniałe okoliczności jednoznacznie wskazują, że druga strona nie wykona swoich zobowiązań. Strona, która wstrzymuje realizację Umowy niezwłocznie powiadomi o tym Na Piśmie drugą stronę.

 

STRATY

45. Poza zakresem określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach, żadna strona nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony z tytułu strat produkcji, utraty zysku, straty w użytkowaniu, utraty kontraktu lub jakichkolwiek innych strat wtórnych lub pośrednich.

 

KWESTIE SPORNE I PRAWO WŁAŚCIWE

46. Wszelkie spory na tle umowy lub związane z Umową będą rozstrzygane według Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej, przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu. 

 

47. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo kraju Dostawcy.

 


 

 

GENERAL CONDITIONS for the SUPPLY OF MECHANICAL, ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS

Brussels, March 2012

 

PREAMBLE

1. These General Conditions shall apply when the parties agree In Writing or otherwise thereto. Any modifications of or deviations from them must be agreed In Writing.
 

DEFINITIONS

2. In these General Conditions the following terms shall have the meanings hereunder assigned to them:

PRODUCT INFORMATION

3. All information and data contained in general product documentation and price lists shall be binding only to the extent that they are by reference In Writing expressly included in the Contract.

 

DRAWINGS AND TECHNICAL INFORMATION

4. All drawings and technical documents relating to the Product or its manufacture submitted by one party to the other, prior or subsequent to the formation of the Contract, shall remain the property of the submitting party.

Drawings, technical documents or other technical information received by one party shall not, without the consent of the other party, be used for any other purpose than that for which they were provided. They may not, without the consent of the submitting party, otherwise be used or copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party.

 

5. The Supplier shall, not later than at the date of delivery, provide free of charge information and drawings which are necessary to permit the Purchaser to install, commission, operate and maintain the Product. Such information and drawings shall be supplied in the number of copies agreed upon or at least one copy of each. The Supplier shall not be obliged to provide manufacturing drawings for the Product or for spare parts.

ACCEPTANCE TESTS

6. Acceptance tests provided for in the Contract shall, unless otherwise agreed, be carried out at the place of manufacture during normal working hours.

If the Contract does not specify the technical requirements, the tests shall be carried out in accordance with general practice in the appropriate branch of industry concerned in the country of manufacture.

 

7. The Supplier shall notify the Purchaser In Writing of the acceptance tests in sufficient time to permit the Purchaser to be represented at the tests. If the Purchaser is not represented, the test report shall be sent to the Purchaser and shall be accepted as accurate.

 

8. If the acceptance tests show the Product not to be in accordance with the Contract, the Supplier shall without delay remedy any deficiencies in order to ensure that the Product complies with the Contract. New tests shall then be carried out at the Purchaser's request, unless the deficiency was insignificant.

 

9. The Supplier shall bear all costs for acceptance tests carried out at the place of manufacture. The Purchaser shall however bear all travelling and living expenses for his representatives in connection with such tests.

 

DELIVERY. PASSING OF RISK

10. Any agreed trade term shall be construed in accordance with the INCOTERMS® in force at the formation of the Contract.

If no trade term has been specifically agreed, the delivery shall be Free Carrier (FCA) at the place named by the Supplier.

If, in the case of delivery Free Carrier, the Supplier, at the request of the Purchaser, undertakes to send the Product to its destination, the risk will pass not later than when the Product is handed over to the first carrier.

Partial delivery shall not be permitted, unless otherwise agreed.

 

TIME FOR DELIVERY. DELAY

11. If the parties, instead of specifying the date for delivery, have specified a period of time within which delivery shall take place, such period shall start to run as soon as the Contract is entered into and all agreed preconditions to be fulfilled by the Purchaser have been satisfied, such as official formalities, payments due at the formation of the Contract and securities.

 

12. If the Supplier anticipates that he will not be able to deliver the Product at the time for delivery, he shall forthwith notify the Purchaser thereof In Writing, stating the reason and, if possible, the time when delivery can be expected.

If the Supplier fails to give such notice, the Purchaser shall be entitled to compensation for any additional costs which he incurs and which he could have avoided had he received such notice.

 

13. If delay in delivery is caused by any of the circumstances mentioned in Clause 41, by an act or omission on the part of the Purchaser, including suspension under Clauses 21 and 44, or any other circumstances attributable to the Purchaser, the Supplier shall be entitled to extend the time for delivery by a period which is necessary having regard to all the circumstances of the case. This provision shall apply regardless of whether the reason for the delay occurs before or after the agreed time for delivery.

 

14. If the Product is not delivered at the time for delivery, the Purchaser shall be entitled to liquidated damages from the date on which delivery should have taken place.

The liquidated damages shall be payable at a rate of 0.5 per cent of the purchase price for each commenced week of delay. The liquidated damages shall not exceed 7.5 per cent of the purchase price.

If only part of the Product is delayed, the liquidated damages shall be calculated on that part of the purchase price which is attributable to such part of the Product as cannot in consequence of the delay be used as intended by the parties.

The liquidated damages shall become due at the Purchaser's demand In Writing but not before delivery has been completed or the Contract is terminated under Clause 15.

The Purchaser shall forfeit his right to liquidated damages if he has not lodged a claim In Writing for such damages within six months after the time when delivery should have taken place.

 

15. If the delay in delivery is such that the Purchaser is entitled to maximum liquidated damages under Clause 14 and if the Product is still not delivered, the Purchaser may In Writing demand delivery within a final reasonable period which shall not be less than one week.

If the Supplier does not deliver within such final period and this is not due to any circumstances which are attributable to the Purchaser, then the Purchaser may by notice In Writing to the Supplier terminate the Contract in respect of such part of the Product as cannot in consequence of the Supplier's failure to deliver be used as intended by the parties.

If the Purchaser terminates the Contract he shall be entitled to compensation for the loss he suffers as a result of the Supplier's delay, including any consequential and indirect loss. The total compensation, including the liquidated damages which are payable under Clause 14, shall not exceed 15 per cent of that part of the purchase price which is attributable to the part of the Product in respect of which the Contract is terminated.

The Purchaser shall also have the right to terminate the Contract by notice In Writing to the Supplier, if it is clear from the circumstances that there will occur a delay in delivery which, under Clause 14, would entitle the Purchaser to maximum liquidated damages. In case of termination for this reason, the Purchaser shall be entitled to maximum liquidated damages and compensation under the third paragraph of this Clause 15.

 

16. Liquidated damages under Clause 14 and termination of the Contract with limited compensation under Clause 15 shall be the only remedies available to the Purchaser in case of delay on the part of the Supplier. All other claims against the Supplier based on such delay shall be excluded, except where the Supplier has been guilty of Gross Negligence.

 

17. If the Purchaser anticipates that he will be unable to accept delivery of the Product at the time for delivery, he shall forthwith notify the Supplier In Writing thereof, stating the reason and, if possible, the time when he will be able to accept delivery.

If the Purchaser fails to accept delivery at the time for delivery, he shall nevertheless pay any part of the purchase price which becomes due at the time for delivery, as if delivery had taken place at the time for delivery. The Supplier shall arrange for storage of the Product at the risk and expense of the Purchaser. The Supplier shall also, if the Purchaser so requires, insure the Product at the Purchaser's expense.

 

18. Unless the Purchaser's failure to accept delivery is due to any such circumstance as mentioned in Clause 41, the Supplier may by notice In Writing require the Purchaser to accept delivery within a final reasonable period.

If, for any reason which is not attributable to the Supplier, the Purchaser fails to accept delivery within such period, the Supplier may by notice In Writing terminate the Contract in whole or in part. The Supplier shall then be entitled to compensation for the loss he suffers by reason of the Purchaser's default, including any consequential and indirect loss. The compensation shall not exceed that part of the purchase price which is attributable to that part of the Product in respect of which the Contract is terminated.

 

PAYMENT

19. Payment shall be made within 30 days after the date of invoice.

Unless otherwise agreed, the purchase price shall be paid with one third at the formation of the Contract and one third when the Supplier notifies the Purchaser that the Product, or the essential part of it, is ready for delivery. The remaining part of the purchase price shall be paid when the entire Product is delivered.

 

20. Whatever the means of payment used, payment shall not be deemed to have been effected before the Supplier's account has been irrevocably credited for the amount due.

 

21. If the Purchaser fails to pay by the stipulated date, the Supplier shall be entitled to interest from the day on which payment was due and to compensation for recovery costs. The rate of interest shall be as agreed between the parties or otherwise 8 percentage points above the rate of the main refinancing facility of the European Central Bank. The compensation for recovery costs shall be 1 per cent of the amount for which interest for late payment becomes due.

In case of late payment and in case the Purchaser fails to give an agreed security by the stipulated date the Supplier may, after having notified the Purchaser In Writing, suspend his performance of the Contract until he receives payment or, where appropriate, until the Purchaser gives the agreed security.

If the Purchaser has not paid the amount due within three months the Supplier shall be entitled to terminate the Contract by notice In Writing to the Purchaser and, in addition to the interest and compensation for recovery costs according to this Clause, to claim compensation for the loss he incurs. Such compensation shall not exceed the agreed purchase price.


 

RETENTION OF TITLE

22. The Product shall remain the property of the Supplier until paid for in full to the extent that such retention of title is valid under the relevant law.

The Purchaser shall at the request of the Supplier assist him in taking any measures necessary to protect the Supplier's title to the Product.

The retention of title shall not affect the passing of risk under Clause 10.

 

LIABILITY FOR DEFECTS

23. Pursuant to the provisions of Clauses 24-39, the Supplier shall remedy any defect or nonconformity (hereinafter termed defect(s)) resulting from faulty design, materials or workmanship.

 

24. The Supplier shall not be liable for defects arising out of materials provided or a design stipulated or specified by the Purchaser.

 

25. The Supplier shall only be liable for defects which appear under the conditions of operation provided for in the Contract and under proper use of the Product.

 

26. The Supplier shall not be liable for defects caused by circumstances, which arise after the risk has passed to the Purchaser, e.g. defects due to faulty maintenance, incorrect installation or faulty repair by the Purchaser or to alterations carried out without the Supplier's consent In Writing. The Supplier shall neither be liable for normal wear and tear nor for deterioration.

 

27. The Supplier's liability shall be limited to defects which appear within a period of one year from delivery. If the use of the Product exceeds that which is agreed, this period shall be reduced proportionately.

 

28. When a defect in a part of the Product has been remedied, the Supplier shall be liable for defects in the repaired or replaced part under the same terms and conditions as those applicable to the original Product for a period of one year. For the remaining parts of the Product the period mentioned in Clause 27 shall be extended only by a period equal to the period during which and to the extent that the Product could not be used as a result of the defect.

 

29. The Purchaser shall without undue delay notify the Supplier In Writing of any defect which appears. Such notice shall under no circumstances be given later than two weeks after the expiry of the period given in Clause 27 or the extended period(s) under Clause 28, where applicable.

The notice shall contain a description of the defect.

If the Purchaser fails to notify the Supplier In Writing of a defect within the time limits set forth in the first paragraph of this Clause, he shall lose his right to have the defect remedied.

Where the defect is such that it may cause damage, the Purchaser shall immediately inform the Supplier In Writing. The Purchaser shall bear the risk of damage to the Product resulting from his failure so to notify. The Purchaser shall take reasonable measures to minimise damage and shall in that respect comply with instructions of the Supplier.

30. On receipt of the notice under Clause 29 the Supplier shall at his own cost remedy the defect without undue delay, as stipulated in Clauses 23-39. The time for remedial work shall be chosen in order not to interfere unnecessarily with the Purchaser's activities.

Repair shall be carried out at the place where the Product is located unless the Supplier deems it more appropriate that the Product is sent to him or a destination specified by him.

If the defect can be remedied by replacement or repair of a defective part and if dismantling and re-installation of the part do not require special knowledge, the Supplier may demand that the defective part is sent to him or a destination specified by him. In such case the Supplier shall have fulfilled his obligations in respect of the defect when he delivers a duly repaired part or a part in replacement to the Purchaser.

 

31. The Purchaser shall at his own expense provide access to the Product and arrange for any intervention in equipment other than the Product, to the extent that this is necessary to remedy the defect.

 

32. Unless otherwise agreed, necessary transport of the Product or parts thereof to and from the Supplier in connection with the remedying of defects for which the Supplier is liable shall be at the risk and expense of the Supplier. The Purchaser shall follow the Supplier's instructions regarding such transport.

 

33. Unless otherwise agreed, the Purchaser shall bear any additional costs which the Supplier incurs for remedying the defect caused by the Product being located in a place other than the destination stated at the formation of the Contract for the Supplier's delivery to the Purchaser or – if no destination has been stated – the place of delivery.

 

34. Defective parts which have been replaced shall be made available to the Supplier and shall be his property.

 

35. If the Purchaser has given such notice as mentioned in Clause 29 and no defect is found for which the Supplier is liable, the Supplier shall be entitled to compensation for the costs he incurs as a result of the notice.

 

36. If the Supplier does not fulfil his obligations under Clause 30, the Purchaser may by notice In Writing fix a final reasonable period for completion of the Supplier's obligations, which shall not be less than one week.

If the Supplier fails to fulfil his obligations within such final period, the Purchaser may himself undertake or employ a third party to undertake necessary repair work at the risk and expense of the Supplier.

Where successful repair work has been undertaken by the Purchaser or a third party, reimbursement by the Supplier of reasonable costs incurred by the Purchaser shall be in full settlement of the Supplier's liabilities for the said defect.

 

37. Where the Product has not been successfully repaired, as stipulated under Clause 36,

  1. the Purchaser shall be entitled to a reduction of the purchase price in proportion to the reduced value of the Product, provided that under no circumstances shall such reduction exceed 15 per cent of the purchase price, or
  2. where the defect is so substantial as to significantly deprive the Purchaser of the benefit of the Contract as regards the Product or a substantial part of it, the Purchaser may terminate the Contract by notice In Writing to the Supplier in respect of such part of the Product as cannot in consequence of the defect be used as intended by the parties. The Purchaser shall then be entitled to compensation for his loss, costs and damages up to a maximum of 15 per cent of that part of the purchase price which is attributable to the part of the Product in respect of which the Contract is terminated.

 

38. Notwithstanding the provisions of Clauses 23-37 the Supplier shall not be liable for defects in any part of the Product for more than one year from the end of the liability period referred to in Clause 27 or from the end of any other liability period agreed upon by the parties.

 

39. Save as stipulated in Clauses 23-38, the Supplier shall not be liable for defects. This applies to any loss the defect may cause including loss of production, loss of profit and other indirect loss. This limitation of the Supplier's liability shall not apply if he has been guilty of Gross Negligence.

 

ALLOCATION OF LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY THE PRODUCT

40. The Supplier shall not be liable for any damage to property caused by the Product after it has been delivered and whilst it is in the possession of the Purchaser. Nor shall the Supplier be liable for any damage to products manufactured by the Purchaser or to products of which the Purchaser's products form a part.

If the Supplier incurs liability towards any third party for such damage to property as described in the preceding paragraph, the Purchaser shall indemnify, defend and hold the Supplier harmless.

If a claim for damage as described in this Clause is lodged by a third party against one of the parties, the latter party shall forthwith inform the other party thereof In Writing.

The Supplier and the Purchaser shall be mutually obliged to let themselves be summoned to the court or arbitral tribunal examining claims for damages lodged against one of them on the basis of damage allegedly caused by the Product. The liability between the Supplier and the Purchaser shall however be settled in accordance with Clause 46.

The limitation of the Supplier's liability in the first paragraph of this Clause shall not apply where the Supplier has been guilty of Gross Negligence.

 

FORCE MAJEURE

41. Either party shall be entitled to suspend performance of his obligations under the Contract to the extent that such performance is impeded or made unreasonably onerous by Force Majeure, meaning any of the following circumstances: industrial disputes and any other circumstance beyond the control of the parties such as fire, war, extensive military mobilization, insurrection, requisition, seizure, embargo, restrictions in the use of power, currency and export restrictions, epidemics, natural disasters, extreme natural events, terrorist acts and defects or delays in deliveries by sub-contractors caused by any such circumstance referred to in this Clause.

A circumstance referred to in this Clause whether occurring prior to or after the formation of the Contract shall give a right to suspension only if its effect on the performance of the Contract could not be foreseen at the time of the formation of the Contract.

 

42. The party claiming to be affected by Force Majeure shall notify the other party In Writing without delay on the intervention and on the cessation of such circumstance. If a party fails to give such notice, the other party shall be entitled to compensation for any additional costs which he incurs and which he could have avoided had he received such notice.

If Force Majeure prevents the Purchaser from fulfilling his obligations, he shall compensate the Supplier for expenses incurred in securing and protecting the Product.

 

43. Regardless of what might otherwise follow from these General Conditions, either party shall be entitled to terminate the Contract by notice In Writing to the other party if performance of the Contract is suspended under Clause 41 for more than six months.

 

ANTICIPATED NON-PERFORMANCE

44. Notwithstanding other provisions in these General Conditions regarding suspension, each party shall be entitled to suspend the performance of his obligations under the Contract, where it is clear from the circumstances that the other party is not going to perform his obligations. A party suspending his performance of the Contract shall forthwith notify the other party thereof In Writing.

 

CONSEQUENTIAL LOSSES

45. Save as otherwise stated in these General Conditions there shall be no liability for either party towards the other party for loss of production, loss of profit, loss of use, loss of contracts or for any other consequential or indirect loss whatsoever.

 

DISPUTES AND APPLICABLE LAW

46. All disputes arising out of or in connection with the Contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

 

47. The Contract shall be governed by the substantive law of the Supplier's country.


  

This is an Orgalime publication. Orgalime represents the mechanical, electrical, electronic and metalworking industries in Europe. All rights reserved ©

Editeur responsable : Adrian Harris, Director General ORGALIME – The European Engineering Industries Association Diamant Building, Boulevard A Reyers 80, B–1030 Brussels

Tel: +32 2 706 82 35 – Fax: +32 2 706 82 50 – secretariat@orgalime.orgwww.orgalime.org

Licensed for electronic use by SANDVIK POLSKA SP. Z O.O.; Licence N° 09/13/10 ORGALIME

baildonit.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.
responsive web design - i-systems.pl